Deelnemersregelement

Artikel 1. Organisatie

 1. Lotenblij B.V., Zijldijk 24 B, 2352 AB te Leiderdorp, organiseert de Nationale Sport Loterij. De afdracht wordt aangewend ter ondersteuning van de door Corona getroffen sportverenigingen. Bij de uitvoering voldoet Lotenblij B.V. aan de van overheidswege gestelde eisen en aan de in de hierna te noemen vergunning gestelde voorschriften.
 2. De vergunning van Lotenblij B.V. voor de uitvoering van de Nationale Sport Loterij is op 29 maart 2021 onder kenmerk 14279 door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit verleend.
 3. Degene die deelneemt aan de Nationale Sport Loterij is gebonden aan de bepalingen van dit reglement. Dit reglement kan door Lotenblij B.V. van tijd tot tijd worden gewijzigd. De geldende versie van dit reglement is te vinden op nationalesportloterij.nl en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij Lotenblij B.V.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Dit deelnemersreglement is van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Lotenblij B.V. en alle personen die deelnemen aan één of meer door Lotenblij B.V. aangeboden loterijen worden gesloten.

 

Artikel 3. Voorschriften voor deelname

 1. Deelname aan de Nationale Sport Loterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Ook staat deelname open voor rechtspersonen.
 2. Lotenblij B.V. neemt passende maatregelen om te voorkomen dat minderjarigen deelnemen aan de Nationale Sport Loterij.

 

Artikel 4. Speelwijze

 1. De Nationale Sport Loterij geeft 600.000 loten uit die worden verkocht voor 10 euro per stuk. Middels deze loten maken deelnemers kans op prijzen. Elk lot wordt digitaal toegezonden en is voorzien van een unieke code. Met deze code kunnen deelnemers inloggen op onze website en stemmen op hun favoriete sportvereniging. Dat kan bijvoorbeeld een voetbalclub of volleybal vereniging zijn. Zeven euro van elk lot, komt direct ten goede aan de vereniging waarop de desbetreffende deelnemer stemt. Zowel de trekking van de winnende loten als de verdeling van de opbrengst, geschiedt onder notarieel toezicht. Het gehele proces is volledig transparant en heeft uitsluitend als doel om sportverenigingen te steunen.

 

Artikel 5. Inleg en deelnamebewijs

 1. Deelname aan de Nationale Sport Loterij kost EURO 10,00 (zegge: tien euro) per lot.
 2. Aan de Nationale Sport Loterij kan langs elektronische weg (via internet) worden deelgenomen. Na ontvangst van betaling ontvangt de deelnemer zijn lot(en) per e-mail. Elk lot heeft een uniek nummer.
 3. Indien geen onherroepelijke betaling heeft plaatsgevonden is de overeenkomst niet tot stand gekomen, is er geen sprake van deelname en ontstaat geen recht tot uitkering van een prijs.
 4. Alleen de administratieve gegevens van Lotenblij B.V. zijn bepalend bij de beoordeling of rechtmatig langs elektronische weg is deelgenomen.

 

 Artikel 6. Speelgeheim

 1. De namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden anders dan verwerkers worden bekend gemaakt.

 

Artikel 7. Wijziging, beëindiging en weigering deelname

 1. Lotenblij B.V. behoudt zich het recht voor niet volledige aanvragen voor deelname niet te verwerken en/of te aanvaarden en geen opvolging te geven aan daarop aangegeven vragen of opmerkingen.
 2. Deelname is ook mogelijk door middel van gratis loten.
 3. Bij fouten en gebreken, waaronder maar niet beperkt tot, technische verstoringen, ten gevolge waarvan deelname aan de loterij niet tot stand gekomen of niet mogelijk is, neemt degene die wilde deelnemen niet deel aan de trekking en ontvangt hij - op zijn verzoek of op initiatief van de Lotenblij B.V. - het eventueel door hem betaalde inleggeld retour. Aanspraken anders dan het betaalde inleggeld kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen jegens Lotenblij B.V. niet geldend maken. Zowel de deelnemer als Lotenblij B.V. zijn verplicht elkaar zo spoedig mogelijk van geconstateerde fouten en gebreken op de hoogte te stellen.
 4. Lotenblij B.V. behoudt zich het recht voor aanvragen voor aanvang, hervatting of uitbreiding van deelname niet te verwerken of te aanvaarden indien eerder sprake is geweest van oneigenlijk gebruik en/of misbruik, fraude en/of bedrog door de (voormalig) deelnemer.
 5. Lotenblij B.V. is gerechtigd om de deelname geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen in elk van de volgende gevallen:
 6. kennelijke wilsonbekwaamheid aan de zijde van een deelnemer waardoor de betreffende deelnemer er niet in slaagt zijn deelname zelf te beëindigen;
 7. onbetamelijk gedrag jegens Lotenblij B.V. en/of haar medewerkers;
 8. (een redelijk vermoeden van) oneigenlijk gebruik.
 9. De deelnemer zal van de beëindiging schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) op de hoogte worden gebracht op het bij Lotenblij B.V. bekende adres.
 10. Werknemers en leden van het huishouden van werknemers van Lotenblij B.V. zijn uitgesloten van deelname aan de Nationale Sport Loterij.

 

Artikel 8. Trekking

 1. In de in artikel 1 lid 2 genoemde vergunning van de Lotenblij B.V. worden trekkingen omschreven als ‘loterijen’. Waar in dit deelnemersreglement de term ‘trekking’ wordt gehanteerd, wordt hiermee ‘loterij’ in de zin van de vergunning bedoeld.
 2. Op de website wordt de datum van de trekking kenbaar gemaakt.
 3. De trekking wordt verricht door en staat onder notarieel toezicht van Verhees Notarissen die tevens het proces-verbaal van de trekking zal opmaken.
 4. Uitsluitend deelnemers met een geldige deelname kunnen prijswinnend zijn.
 5. De directie van Lotenblij B.V. is gerechtigd de trekking uit te stellen of af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd met vermelding van de nieuwe datum van trekking. Bij definitieve afgelasting van een trekking zal de door de deelnemers betaalde inleg, zo veel als dat mogelijk is, worden terugbetaald.

 

Artikel 9. Prijzenpakket

 1. Deelnemers maken kans op prijzen in natura.
 2. Het totale prijzenpakket wordt kenbaar gemaakt op de website.

 

Artikel 10. Publicatie en uitkering prijzen

 1. De uitkering van prijzen is onder voorbehoud van geldige deelname.
 2. Lotenblij B.V. maakt de winnende lotnummers en de daarbij behorende prijzen binnen een week na de desbetreffende trekking daarvan door publicatie via door haar gekozen media bekend. Een en ander kan verspreid over de maand bekend worden gemaakt.
 3. Deelnemers die een prijs hebben gewonnen, ontvangen hun prijs uiterlijk 6 weken na de bekendmaking van de uitslag.
 4. Prijzen in natura worden, indien van toepassing, afgeleverd op het bij de Lotenblij B.V. bekende adres. Indien dit adres niet blijkt te kloppen, wordt door Lotenblij B.V. geen verdere actie ondernomen.
 5. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld tenzij dit expliciet is aangegeven.
 6. Indien een winnende deelnemer niet aan artikel 3 lid 1 hierboven blijkt te voldoen, wordt de gewonnen prijs niet uitgekeerd.
 7. Op prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen zal de kansspelbelasting door Lotenblij B.V. worden aangegeven en betaald.
 8. Aan de door de Lotenblij B.V. gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 11. Verval van het recht op uitkering

 1. Prijzen waarover binnen één jaar na de trekking niet door de winnaar is beschikt of waarvoor zich binnen die periode geen winnaar heeft aangemeld, vervallen aan Lotenblij B.V.

 

Artikel 12. Reclameren

 1. Een uitlating van ongenoegen betreffende het handelen of nalaten van Lotenblij B.V. zoals reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs, moet op schrift en beargumenteerd binnen zes maanden na bekendmaking van de trekking waartegen wordt geageerd in het bezit zijn van Lotenblij B.V. Na de termijn van zes maanden kan niet meer gereclameerd worden.
 2. Indien de reclame door de directie van Lotenblij B.V. wordt afgewezen en de deelnemer het daarmee niet eens is, zal de met het toezicht op de trekking belaste notaris als bindend adviseur over tijdig gedane reclames beslissen, zulks tenzij degene die reclameerde binnen 32 dagen nadat hij dat deed aan de Lotenblij B.V. te kennen heeft gegeven ervoor te kiezen over zijn reclame door de daartoe bevoegde rechter te laten beslissen.
 3. Alle reclames die verband houden met de Nationale Sport Loterij dienen te worden gericht aan:

Klantenservice Nationale Sport Loterij

Zijldijk 24B

2352 AB Leiderdorp

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Lotenblij B.V. is niet aansprakelijk voor vertraging dan wel fouten in de geautomatiseerde aanmelding van deelname, het weg- of zoekraken van ingevulde (elektronische) formulieren, kaarten, overmakingen, mededelingen van en aan hen tijdens het verzenden daarvan via de post, internet of anderszins, evenals voor schade door (strafbare) handelingen van derden, zoals maar niet beperkt tot verlies en diefstal.
 2. Lotenblij B.V. is niet aansprakelijk voor fouten, nalatigheden en/of wijzigingen in de gepubliceerde uitslagen en/of communicatie over (gepubliceerde) uitslagen en andere (algemene) informatie.
 3. Lotenblij B.V. is niet aansprakelijk voor welke vertraging, of (foutieve) handelingen en/of nalatigheden dan ook in de geautomatiseerde verwerking van de betalingsopdrachten bij financiële of andere betrokken instellingen dan wel bij de deelnemer zelf. Het risico van een niet tijdige of onvolledige betaling van de verschuldigde inleg voor de loterij berust bij de deelnemer. Lotenblij B.V. aanvaardt ter zake van voornoemde gevallen geen enkele vorm van aansprakelijkheid.
 4. Lotenblij B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in het (geautomatiseerde) proces van de loterijtrekking.
 5. Lotenblij B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura.
 6. Lotenblij B.V. is niet aansprakelijk voor schade of ander nadeel van deelnemers veroorzaakt door het al dan niet handelen in overeenstemming met dit reglement.
 7. Lotenblij B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van Lotenblij B.V. liggende omstandigheden. Hieronder vallen – naast de wettelijke overmachtssituaties voor zover hierin nog niet inbegrepen – ook, maar niet beperkt tot, (foutieve) handelingen, nalatigheden of sluiting/faillissement van de door Lotenblij B.V. ingeschakelde derden (waaronder leveranciers) en uitstellen of annuleren van loterijactiviteiten en/of prijzenuitkering als gevolg van een (dreiging van) oorlog, (dreiging van) natuurrampen, staking, opstand, epidemie, pandemie, overheidsmaatregelen en/of overheidsadviezen en ernstige (ver)storingen in de bedrijfsvoering van de Lotenblij B.V. en/of de door haar ingeschakelde derden (waaronder leveranciers).