Privacy voorwaarden Nationale Sport Loterij

Deze privacy voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten behorende tot de Nationale Sport Loterij (producten en diensten behorende tot Lotenblij B.V. ). De Nationale Sport Loterij wordt met een door de Kansspelautoriteit aan Lotenblij B.V. verleende incidentele kansspelvergunning (kenmerk 14279) uitgevoerd. Deze privacy voorwaarden geven inzicht in de wijze waarop de Nationale Sport Loterij, in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) met persoonsgegevens omgaat en hoe betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen.


1. Grondslag en doel
De Nationale Sport Loterij organiseert een loterij waarbij het voor de deelname noodzakelijk is gegevens van lotenkopers te verzamelen en vast te leggen. De kern en de kracht van de Nationale Sport Loterijen is de lotenverkoop door en directe afdracht aan lokale, niet-commerciële sportverenigingen (verder sportverenigingen genoemd). Voor de lotenverkoop maakt de Nationale Sport Loterij gebruik van persoonsgegevens van contactpersonen & lotenkopers. Deze gegevens worden door de Nationale Sport Loterij gebruikt om de verkoop van loten, de trekking van de loterij en het uitkeren van de prijzen aan lotenkopers mogelijk te maken. Daarnaast maakt de Nationale Sport Loterij gebruik van persoonsgegevens om sportverenigingen te interesseren voor deelname aan de Nationale Sport Loterij. Voor zover deze personen al niet geregistreerd zijn vanwege de hiervoor genoemde doeleinden, worden persoonsgegevens verzameld, verwerkt en bewaard van personen die hebben aangegeven informatie van en over de loterijen van de Nationale Sport Loterij te willen ontvangen.


2. Persoonsgegevens
Afhankelijk van het doel en gebruik kunnen van personen de volgende gegevens worden geregistreerd en gebruikt:
Naam en geslacht (voor juiste aanhef)
Adres en woonplaats (ten behoeve van de uitkering van de prijzen en/of materialen)
Emailadres (voor contact en informatieverstrekking)
Telefoonnummer (voor contact en informatie)
Bankrekeningnummer (geldt voor sportverenigingen, i.v.m. de uitbetaling van de opbrengsten)
Geboortedatum / leeftijd (i.v.m. leeftijdscontrole 18+)


3. Toestemming
Lotenkopers en sportverenigingen moeten, conform het deelnemersregelement, ten behoeve van hun deelname aan de loterij hun persoonsgegevens doorgeven. De Nationale Sport Loterij maakt gebruik van hun eigen systemen om deze gegevens te registreren. De lotenkopers en sportverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie . Bovendien geven zij door deelname aan de Nationale Sport Loterij en door te verklaren akkoord te zijn met het deelnemersregelement van de Nationale Sport Loterij toestemming tot het gebruik van hun persoonsgegevens.


4. Rechten betrokkenen
De persoon van wie gegevens worden verwerkt en bewaard heeft recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de van hem of haar vastgelegde persoonsgegevens. Personen die van deze rechten gebruik willen maken, kunnen dat schriftelijk of via email kenbaar maken bij de Nationale Sport Loterij. Klachten over de omgang met persoonsgegevens of de behandeling van dergelijke verzoeken kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


5. Verwerking en bewaren
De Nationale Sport Loterij verwerkt de persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de loterij. Voor dat gebruik is de Nationale Sport Loterij verwerkingsverantwoordelijke en gelden onderstaande voorwaarden. De Nationale Sport Loterij stelt uitsluitend persoonsgegevens aan derden ter beschikking als dit noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering of indien dat door wet- en regelgeving en verleende vergunningen wordt afgedwongen. Persoonsgegevens worden in het kader van bedrijfsvoering alleen ter beschikking gesteld aan partijen als zij, volgens de AVG, als verwerker kunnen worden aangemerkt en met hen een zogenaamde verwerkersovereenkomst is afgesloten. In het uitzonderlijke geval dat een partij niet als verwerker kan worden aangemerkt, wordt niettemin een verwerkersovereenkomst afgesloten, zodat deze partij gehouden is onder dezelfde voorwaarden met de ter beschikking gestelde persoonsgegevens om te gaan. Alle persoonsgegevens zijn en worden volgens de actuele technische en organisatorische beveiligingsnormen en de voorwaarden van de loterijvergunning opgeslagen in de bestanden en administratie van de Nationale Sport Loterij. Uitsluitend daartoe bevoegde medewerkers hebben toegang tot deze gegevens. De Nationale Sport Loterij beschikt over een Protocol Datalekken en registreert datalekken indien en voor zover deze zich voordoen.


Vragen
Vragen over deze privacy voorwaarden van de Nationale Sport Loterij of verzoeken tot het opvragen of wijzigen van uw persoonsgegevens kunt u richten aan:
Nationale Sport Loterij
Zijldijk 24B
2352 AB Leiderdorp


Of per e-mail via: info@nationalesportloterij.nl.


Lotenkopers kunnen hun persoonsgegevens tevens wijzigen in hun account op de website van de Nationale Sport Loterij. Je hebt hiervoor zelf een unieke gebruikersnaam en wachtwoord aangemaakt.
Lotenkopers kunnen telefonisch contact met ons opnemen via 085 – 486 11 34.


Contactpersonen van sportverenigingen kunnen zowel club- als ook persoonsgegevens wijzigen in hun account op de website van de Nationale Sport Loterij. Sportverenigingen kunnen hun vragen telefonisch stellen via 085 – 486 11 35.